กลับสู่หน้าหลัก มาตรฐาน/ตัวชี้วัด แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน


มาตรฐานการเรียนรู้
                 ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด
                 ง 3.1 ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
 
นางอุบล ศรีชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา