[เปิด/ปิดเสียง]
 

ชื่อ-นามสกุล :
นางอุบล ศรีชัย
ที่อยู่ :
สถานที่ทำงาน :
โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำแหน่ง :
ครู
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
E-mail :
@hotmail.com
 
 

[กลับหน้าแรก]
 
นางอุบล ศรีชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา