[เปิด/ปิดเสียง]
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น
1. เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้ว
      - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยการกดที่ข้อความแบบทดสอบก่อนเรียน
2. เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อยแล้ว
      - ให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ 1
      (มีทั้งหมด 4 หน่วยการเรียน ซึ่งจะเรียงลำดับตามความยากง่ายของเนื้อหาแล้ว) โดยผู้เรียนสามารถกดที่เมนูหน่วยการเรียนที่ต้องการได้ ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างแสดงเนื้อหาในแต่ละ หน่วยการเรียนทางด้านขวาของจอภาพ (ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาหน่วยการเรียนได้ตามความต้องการศึกษาได้ )
3. เมื่อศึกษาครบทุกหัวข้อใน 1 หน่วยการเรียน
      - ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้หลังจากนั้น
      - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนที่ได้
      (ในแต่ละหน่วยการเรียน ซึ่งหากนักเรียนยังไม่ทำแบบทดสอบก่อนเรียนจะไม่สามารถ
ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้)
4. จากนั้นนักเรียนเข้าศึกษาในหน่วยการเรียนต่อไปจนครบ 4 หน่วยการเรียน
5. สัญลักษณ์ที่ควรรู้ ในการเลือกเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ต้องการศึกษา
เครื่องหมาย + หรือ แสดงด้านหน้าเนื้อหาใด แสดงว่าเนื้อหานั้นมีเนื้อหาย่อยซ่อนอยู่ ผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเครื่องหมายเพื่อเลือกการแสดงผล
เครื่องหมาย + แสดงว่าหัวข้อของเนื้อหานั้นมีเนื้อหาย่อยซ่อนอยู่ ให้นักเรียกคลิกเมาส์ที่เครื่องหมาย + โปรแกรมก็จะแสดงรายการย่อย พร้อมเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย –
เครื่องหมาย - โปรแกรมได้แสดงรายการย่อยในหัวข้อเนื้อหานั้นแล้ว นักเรียนสามารถคลิกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกการไม่สามารถรายละเอียดดังกล่าว
รูป 2 อยู่ด้านหน้าชื่อเนื้อหาใด แสดงว่าผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเนื้อหาที่ต้องการศึกษาได้เลย ไม่มีเนื้อหาย่อย
 
 

[กลับหน้าแรก]
 
นางอุบล ศรีชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา