[เปิด/ปิดเสียง]
 

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

         ตัวชี้วัด
                  ๑. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

         สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                    การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก
                    คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวย ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
                    คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล

         ตัวชี้วัด
                  ๒. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

         สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                    ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       - ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
                       - ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น
                       - ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ
                    เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น
                       - คุณภาพชีวิต
                       - สังคม
                       - การเรียนการสอน

 
 

[กลับหน้าแรก]
 
นางอุบล ศรีชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา